• Салыктөлөөчүлөрдүнкабинетиэлектрондуксервиси2018-жылдын15-майынантартыпh2httpssalykkgh2домениаркылууиштепбаштады
    “Салык төлөөчүлөрдүн кабинети” электрондук сервиси 2018-жылдын 15-майынан тартып

    https://salyk.kg

    домени аркылуу иштеп баштады
  • Салыктөлөөчүнүнкабинетиаркылуудекларациятапшыруунунаракети
    «Салык төлөөчүнүн кабинети» аркылуу декларация тапшыруунун аракети
Жаңылыктар